[ concept ] Privacybeleid van De Verandering

Via de website van De Verandering worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Alle betrokkenen binnen de organisatie van De Verandering vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van zeer groot belang. Persoonlijke gegevens worden met uiterst zorgvuldigheid verwerkt en beveiligd. 
 
Bij de verwerking van persoonsgegevens worden de eisen die de privacywetgeving AVG stelt nauwlettend gehandhaafd. Dat houdt in dat De Verandering:
 • uw recht respecteert om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • duidelijk vermelden met welke doeleinden persoonsgegevens verwerkt worden;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om de persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
De Verandering is verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring wordt toegelicht welke persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt en met welk doel.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 08-10-2019.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van deze website worden bepaalde gegevens van verkregen. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. De Verandering bewaart en gebruikt uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan De Verandering worden verstrekt om te verwerken.

De Verandering gebruikt de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:
 • NAW (naam, adres en woonplaats) gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • Emailadres
 • Betalingsgegevens


Publicatie

Wij publiceren uw persoonsgegevens niet.

Verstrekking aan derden m.b.t. gegevensverwerking

Hieronder kunt u lezen op welke wijze uw gegevens worden verwerkt, waar deze worden bewaard, welke beveiligingstechnieken worden gebruikt en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn. Uw gegevens kunnen aan derden worden verstrekt omwille een correcte afhandeling van een order, technische ondersteuning of ander noodzakelijk aspect binnen de organisatie. In het volgende overzicht worden de verschillende ‘derden’ partijen omschreven:

 • Software website: Onze website is ontwikkeld met software van Joomla. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden niet direct met deze partij gedeeld maar wij kunnen Joomla toegang verschaffen tot het beheersysteem van onze website (en dus ook tot uw gegevens) om ons (technische) ondersteuning te bieden. Echter zal Joomla uw gegevens nooit gebruiken voor welk doel dan ook. Joomla is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen.
 • Onderhoud website: Het onderhoud van onze website wordt verzorgd door Gorilla Internet Marketing. Met onderhoud worden zaken bedoeld zoals: het updaten van de websitesoftware, het updaten van de beveiligingssoftware, technische ondersteuning, etc.  Gorilla Internet Marketing is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Gorilla Internet Marketing maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de website, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.
 • Hosting: Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van bij Gorilla Internet Marketing. Gorilla Internet Marketing verwerkt persoonsgegevens namens ons maar gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Gorilla Internet Marketing heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Gorilla Internet Marketing is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.
 • Facturatie en boekhouding: Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van een zogethete stand-alone computer en is derhalve niet aangelsoten op een netwerk. Eventuele ongeoorloofde pogingen deze computer te gebruiken worden d.m.v. een twee-stapsverificatie vermoeilijkt.
 • Email: Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van [ invullen ] . Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Microsoft heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.
 • Cookies: Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies voor functioneel gebruik alleen. Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Je verdere gebruik van onze website vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies. Het staat je vrij om de cookies uit te schakelen middels je browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt. Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen). 

Beveiliging

De Verandering neemt beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw order af te handelen. Daarna worden de gegevens nog maximaal een jaar bewaard voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Op grond van de privacywetgeving hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

De Verandering
[ straatnaam + nr ]
[ postcode ] Zwaag
info@de-verandering.com
[ telefoonnummer ]

De Verandering

Image

Benieuwd naar wat Praktijk De Verandering voor jou kan betekenen?

Neem vandaag dan nog contact op door te bellen met: 0229-xxxxxxx of stuur je bericht naar: info@de-verandering.com. Of ga naar onze contact pagina en maak gebruik van het contactformulier.